Khutbah Shalat Idul Adha Ahad, 11 Agustus 2019 / 10 Dzulhijjah 1440 H Lapangan Aula Yusuf – Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyyah 
Read more